نویسنده
درباره نویسنده
 • ایمنی در کودکان (2)

ادامه بحث ایمنی در کودکان

نقش تکامل کودک چیست ؟

ارتقاي ايمني و پيشگيري از آسيبها بايد يکي از موارد اولويت والدين براي کودکشان از دوران شيرخواري تا نوجواني
باشد. ايمني در شيرخواري به محيط شيرخوار و تعاملات  با والدين بستگي دارد.

والدين بايد محيط را طوري تغيير دهند که ازخفگي، آسيب ناشي از وسايل نقليه ی موتوري، سقوط، سوختگي و ... پيشگيري شود.

هم زمان با استقلال طلبي و راه افتادن کودک، بايد تدابير جديدي به کار رود. والدين کودک کوچک اغلب سطح تکامل حرکتي کودک براي مثال، سن توانايي بلند شدن( و مهارتهاي شناختي و حسي )مانند ارزيابي سرعت ماشيني که به سمت آن ها حرکت ميکند را درست ارزيابي نميکنند. مشاوره، جهت پيشگيري از آسيبها و بحث در مورد تکامل و رفتار با خانواده ميتواند روش مؤثري براي اين اطلاع رساني مهم باشد.

مشاوره ی ايمني و پيشگيري از آسيبها


راهنمايي پيشگيري از آسيبها، جزء مهمي از مراقبت پزشکي در تمام کودکان است. اين مشاوره، به سن و تکامل کودک
ارتباط دارد. مطالعات، تأثير مثبت اين مشاوره ها را نشان داده است. بر اساس مطالعات انجام شده مشاوره، موجب افزايش آگاهي،
بهبود رفتارهاي ايمني و کاهش تعداد آسيبها از جمله با وسايل نقليه ی موتوري و غير موتوري ميشود. به خصوص، راهنمايي
مواردي از جمله استفاده از صندلي ماشين، بستن کمربند ايمني و تنظيم درجه ی حرارت آب گرم منزل بسيار مؤثر بوده است.

ارتقاي ايمني و پيشگيري از آسيبها:

شيرخواري- تولد تا 11 ماهگي
تهيه ی صندلي ماشين و گهواره اي که استانداردهاي تأييد شده ی ايمني را داشته باشد توصيه ميشود.

آگاهي کامل از
مهارتهاي تکاملي و مراقبتها و مداخلات لازم  براي ارتقاي ايمني شيرخوار ضروري است.

نکته مهم :اغلب والدين مهارتهاي حرکتي شيرخوار را کمتر و مهارتهاي شناختي و قضاوت وي را بيشتر از ميزان واقعي ارزيابي ميکنند. بايد، زمان صحيح تکامل اين مهارتها را به والدين آموزش داد، تا بيشتر توجه کنند.

گرچه خفگي و آسيب وسايل نقليه ی موتوري شايعترين علل آسيب تصادفي و مرگ در اين گروه سني است، اما خود
شيرخوار نيز در معرض خطرات ديگري از جمله 

 • سقوط، 
 • آتش سوزي،
 • سوختگي،
 • مسموميت،
 • خفگي و
 • غرق شدگي است.

هر يک از اين موارد، قابل پيشگيري هستند و مشاورهی مناسب جهت اطالعرساني به والدين و راهکارهايي براي کاهش احتمال وقوع اين آسيبها توصيه ميشود.

شيرخواران آسيب پذير مانند آنهايي که مادر معتاد دارند در معرض چه آسیب هایی هستند 

 • در معرض دود سيگار هستند،
 • سوء تغذيه دارند،
 • مراقب مناسب ندارند يا
 • مورد غفلت (neglect)قرار گرفته اند،
 • درمعرض خطر بيشتر ابتلا به مرگ و مير می باشند.

ايجاد رفتارهاي خوب از دوران شيرخواري شروع ميشود و بايد والدين را به اهميت رفتارهايشان، به عنوان الگويي براي شيرخوار آگاه کرد.
سندرم مرگ ناگهاني شيرخوار علت مهم مرگ در شيرخواران پس از دوران نوزادي است. اين خطر با خوابانیدن
شيرخوار به پشت و در اتاق والدين( نه در تخت والدين) کاهش مي‌يابد