ثبت نام نی نی تست
www.ninidata.com | ایمنی آب ،پیشگیری از غرق شدگی

ایمنی آب ،پیشگیری از غرق شدگی

نکاتی از انجمن طب کودکان امریکا در پیشگیری از غرق شدگی

  • 8 ساعت و 50 دقیقه پیش
  • 6 بازدید
www.ninidata.com | ایمنی نوزاد

ایمنی نوزاد

نکات مهم در ایمنی نوزاد

  • 9 ساعت و 14 دقیقه پیش
  • 4 بازدید
www.ninidata.com | ارتقاي ايمني و پيشگيري از آسيبها: اواسط کودکي – 5 تا 10 سالگي

ارتقاي ايمني و پيشگيري از آسيبها: اواسط کودکي – 5 تا 10 سالگي

اواسط کودکي، زمان رشد و تکامل جسمي و ذهني است که کودکان مستقل تر ميشوند. کنترل و نظارت والدين از اوايل کودکي تغيير ميکند. با رفتن به مدرسه، کودک در فعاليتهاي خارج از منزل شرکت کرده، مشغول فعاليتهاي اجتماعي و جسمي خطرناک تر و پيچيده تر ميگردد که ضرورت پیشگیری های بیشتر را ایجاب می کند .

  • 9 ساعت و 40 دقیقه پیش
  • 5 بازدید
www.ninidata.com | ارتقاي ايمني و پيشگيري از آسيبها: اوايل کودکي- 1 تا 4 سالگي

ارتقاي ايمني و پيشگيري از آسيبها: اوايل کودکي- 1 تا 4 سالگي

ارتقاي ايمني و پيشگيري از آسيبها: اوايل کودکي- 1 تا 4 سالگي

  • 9 ساعت و 55 دقیقه پیش
  • 6 بازدید
www.ninidata.com | ایمنی در کودکان (2)

ایمنی در کودکان (2)

ادامه بحث ایمنی در کودکان

  • 10 ساعت و 34 دقیقه پیش
  • 4 بازدید

2021 © www.ninidata.com - طراحی و پشتیبانی w3ir
Top