نویسنده
درباره نویسنده
  • 2020 سال پرستار و ماما

2020 سال پرستار و ماما ،از کار پرستاران و ماماها تجلیل کنیم
پرستاران و ماماها نقش مهمی در ارائه خدمات درمانی دارند.و زندگی خود را وقف مراقبت از مادران و کودکان می کنند. واکسیناسیون نجات بخش و توصیه های بهداشتیرا انجام می دهند و مراقبت از سالمندان و به طور کلی نیازهای اساسی بهداشتی روزانه را برآورده می کنند. آنها اغلب ، اولین و تنها نقطه مراقبت در اجتماع خود هستند. اگر بخواهیم  جهان تا سال 2030 به پوشش جهانی بهداشت برسد ، به 9 میلیون پرستار و مامای بیشتر  نیاز داریم . به همین دلیل است که مجمع جهانی بهداشت سال 2020 را سال جهانی پرستار و ماما  معرفی کرده است. به سازمان جهانی بهداشت  و شرکای خود از جمله ، کنفدراسیون بین المللی ماماها (ICM) ، شورای بین المللی پرستاران (ICN) ، Nursing Now و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) در یک سال تلاش برای تجلیل از کار پرستاران و ماماها بپیوندید. شرایط چالش برانگیزی که غالباً با آنها روبرو هستند را برجسته کنیم  ، و از افزایش سرمایه گذاری در نیروی کار پرستاری و مامایی حمایت کنیم .