نویسنده
درباره نویسنده
  • کراتی نین راندوم ادرار و استفاده ان

در این مقاله مقادیر مرجع کراتینین راندوم ادرار و استفاده بالینی ان اورده شده است

روش اندازه گیری  :کالریمتریک

Colorimetric • Kinetic
میزان های مرجع :

≤6 Months           2-28 mg/dL

7-11 Months          2-31 mg/dL

1-2 Years                2-110 mg/dL

3-8 Years                2-130 mg/dL

9-12 Years             2-160 mg/dL

>12 Years Male      20-320 mg/dL

>12 Years Female   20-275 mg/dL

اهمیت بالینی: کراتینین محصول  نهایی سوخت و ساز کراتین است .کراتین به طور اولیه در ماهیچه وجود دارد و میزان کلی آن وابسته به توده کلیه عضلات اسکلتی است. تولید روزانه کراتینین تقریباً به یک میزان است مگر در شرایطی که آسیب وسیع  توده‌ عضلات وجود داشته باشد. کلیه ها به طور موثری کراتینین را از جریان خون پاک می‌کنند .میزان ترشح کراتینین روزانه در افراد طبیعی افزایش و کاهش بسیار کمی دارد.
نظر به آنکه سطح خونی و ترشح کراتینین افزایش و کاهش حداقلی دارد،  ترشح کراتینین  به عنوان معیاری  مفید ، برای پاسخ به این سوال که  آیا  میزان ادرار جمع آوری شده  برای بررسی های دیگر (نظیر پروتئین ) درست و کامل جمع آوری شده است،  مورد استفاده قرار می گیرد.