نویسنده
درباره نویسنده
  • ایمنی نوزاد

نکات مهم در ایمنی نوزاد

موارد مهم 

ایمنی صندلی ماشین، دود سیگار، پرت شدن، ایمنی منزل


 هميشه در ماشين، شيرخوار در صندلي ماشين رو به عقب و در صندلي عقب باشد.

  • اگر شیرخوار نياز به تغذيه داشت، ماشين را متوقف کرده و پس از برآورده کردن نيازش دوباره حرکت کنند. 
  • هرگز در وسيله ی نقليه در حال حرکت او را از صندلي ماشين خارج نکنيد.
  •  هميشه از کمربند ايمني استفاده کنيد و پس از مصرف دارو رانندگي نکنيد.
  •  هميشه در حين تعويض پوشک یا لباس يک دست خود را روي کودک قرار دهيد تا از روي تخت يا ميز سقوط نکند.
  • در منزل، وسيله ی نقليه يا هر جايي که کودک هست سيگار نکشيد.

مشاهده شخصی :نوزادی در بغل یکی از بستگان در حال مراجعه جهت ویزیت روتین و در صندلی جلو خودرو قرار داشته که با تصادف وسیله نقلیه نوزاد به عقب خودرو و صندلی عقب پرت شده بود و خونریزی مغزی کرده بود که مدتی در بخش ان ای سی یو تحت نظر ما قرار داشت .