نویسنده
درباره نویسنده
  • ایا واقعا سالهای اول عمر ،در کل زندگی فرد موثرند ؟

ایا واقعا سالهای اول عمر ،در کل زندگی فرد موثرند ؟

در مقاله ترجمه شده اثر مداخلات تکاملی در کل زندگی فرد آورده شده است .