نویسنده
درباره نویسنده
  • موارد ضرورت بررسی های تکاملی

مواردی در شرح حال کودکان وجود دارد که بررسی تکاملی را بسیار ضروری می کند . نکات ذکر شده در تصاویر گالری را ببینید . و برای انجام تست تکاملی در وب سایت ninitest.com کودک خود را بطور دوره ای ارزیابی کنید .

گالری را ببینید .