نویسنده
درباره نویسنده
  • کوتریموکسازول طریقه مصرف و نکات مهم (2)

در این مقاله داروی کوتریموکسازول و مصرف ان در اطفال را شرح می دهیم .

ویدئوی همراه را ببینید .