نویسنده
درباره نویسنده
  • اقدامات پیشگیری و درمانی ماه اول تولد

در ویدیوی همراه اقدامات پیشگیری و درمانی در طب اطفال در ماه اول تولد مبحث غربالگری را ببینید .

غربالگری نوزادی