نویسنده
درباره نویسنده
  • خوشه چین

خوشه چین باصدای زنده یاد ایرج بسطامی

قلب ما بود مملو از شادی بی پایان