نویسنده
درباره نویسنده
کریم دلاوری
تعداد پست ها 129

درباره:

متخصص کودکان بیمارستان قمر بنی هاشم بیضا و شاغل در بخش دولتی

  • راهنمای بالینی مدیریت سندرم دیسترس تنفسی نوزادان (RDS)

راهنمای بالینی مدیریت سندرم دیسترس تنفسی نوزادان (RDS) و بحث و تبادل نظر در خصوص اجرای آن در ایران توسط اساتید گرامی، بسکابادی، روشنی، صادقی مقدم، وکیلی

راهنمای بالینی مدیریت سندرم دیسترس تنفسی نوزادان (RDS) و بحث و تبادل نظر در خصوص اجرای آن در ایران توسط اساتید گرامی، بسکابادی، روشنی، صادقی مقدم، وکیلی

 

از اینجا دانلود کنید