نویسنده
درباره نویسنده
کریم دلاوری
تعداد پست ها 129

درباره:

متخصص کودکان بیمارستان قمر بنی هاشم بیضا و شاغل در بخش دولتی

  • بحث و تبادل نظر پیرامون وضعیت شیر دهی در نوزادان نارس

بحث و تبادل نظر پیرامون وضعیت شیر دهی در نوزادان نارس توسط اساتید گرامی: استاد بسکابادی، راوری و سرکار خانم سیف الله زاده و فارسیمدان
بحث و تبادل نظر پیرامون وضعیت شیر دهی در نوزادان نارس توسط اساتید گرامی: استاد بسکابادی، راوری و سرکار خانم سیف الله زاده و فارسیمدان
 
در ویدئوی زیر ببینید .