نویسنده
درباره نویسنده
  • احیا پایه و پیشرفته نوزاد در اتاق زایمان

استاد نیکو نیکنفس در مورد احیا پایه و پیشرفته نوزاد در اتاق زایمان تدریس می کنند
استاد نیکو نیکنفس در مورد احیا پایه و پیشرفته نوزاد در اتاق زایمان تدریس می کنند.
 

دانلود محتوای همراه از اینجا بروز رسانی ویرایش هفتم احیای نوزادان 

NEONATAL RESUSCITATION PROGRAM (NRP) 7TH EDITION UPDATES

 دانلود الگوریتم از اینجا

NEONATAL RESUSCITATION ALGORITHM – 2015 UPDATE