نویسنده
درباره نویسنده
  • مراقبت پرستاری نوزاد 30 هفته و 5 روز در بدو ورود به بخش

سرکار خانم خوش آهنگ نوزاد را پذیرش کرده و اقدامات اولیه را که شروع سیپاپ می باشد را مدیریت می کنند. دوستانی که وبینار هستند به نقد و بررسی اقدامات پرستاری ایشان می پردازند.
سرکار خانم خوش آهنگ نوزاد را پذیرش کرده و اقدامات اولیه را که شروع سیپاپ می باشد را مدیریت می کنند. دوستانی که وبینار هستند به نقد و بررسی اقدامات پرستاری ایشان می پردازند.