نویسنده
درباره نویسنده
  • پست های اینستاگرام

در این سری پست های اینستاگرامی و توضیح مختصری درباره هر پست قرار می دهیم .

پست اینستاگرامی بیان کننده نکات زیر است :

برای تکامل صحیح شیرخوار و رسیدن وی به حداکثر پتانسیل تکاملی لازم است 

  • دوره بارداری سالمی سپری شود 
  • زایمان ایمن و بدون مشکل انجام شود 
  • در دوره پرخطر نوزادی مراقبت صحیحی از کودک به عمل آید . شیر خواری که در موقع بیماری و ناخوشی به نزد پزشک برده نمی شود عواقب نامعلومی دارد .
  • تحریک مناسب در طی سه سال اول زندگی برای کودک فراهم شود (خواندن کتاب ،تمرین های خاص افزایش دهنده توانایی کودک ).
  • تغذیه مناسب و متنوع (با تاکید) برای کودک فراهم شود .

کودکی که مراقبت های فوق را دریافت کند :

  • اینده شغلی مطمئنی خواهد داشت .
  • از لحاظ درامد با دیگر کودکانی که این موارد رعایت نشده متفاوت خواهد بود .
  • در زندگی اجتماعی و ارتبط با دیگران در ازدواج و ...موفق تر عمل خواهد کرد. 
  • پس اینده کودکمان در دستان خود ماست .

بررسی تکاملی در وب سایت ninitest امکان پذیر است .این بررسی به ما و خانواده کمک می کند اختلال در روند صحیح تکامل را بطور زودرس  شناسایی و مداخله موثر انجام دهیم .

مداخله موثر برای تمامی کودکان در کتاب نقش بازی در تکامل کودکان آورده شده است . این کتاب راهنمای جامع مادران برای کلیه فعالیت های مورد نیاز کودکان است .و برای سنین دو ماهه تا 5 ساله توصیه های مفید و موثر ارائه می دهد . این کتاب از وب سایت ninibooks به قیمت تمام شده 200000 ریال قابل خریداری است .